Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Tyto dokument byl vytvořen organizátorem "Speed Festival Česká Lípa" za účelem informování účastníků o podmínkách uplatňování reklamací týkajících se poskytnutých služeb a zakoupených předmětů na festivalu. Účastníci jsou povinni prověřit poskytnuté služby a předměty a ověřit, zda odpovídají jejich objednávce.
Nákup jednotlivých startovných/vstupenek je považován za smlouvu týkající se využití volného času, kdy má být plněno v určitém období, a tedy spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smlouvy. Startovné/vstupenku nelze vrátit bez uvedení důvodu; reklamace vstupenek je možná pouze v souladu s níže specifikovanými podmínkami.
Kdy není možná reklamace
Chceme upozornit, že reklamovat lze pouze nesoulad smluvně poskytnutých služeb, nikoli subjektivní hodnocení těchto služeb. Organizátor nenese odpovědnost za překážky způsobené účastníkem, včetně nepozornosti, vlastního zavinění nebo zavinění třetí osoby, opotřebení, neúčasti na programu, počasí nebo jiných nepředvídatelných okolností. Účastník, který byl vykázán ze zařízení festivalu z důvodu porušení návštěvního řádu, ztrácí právo na další účast. Vstupné není vraceno, pokud to tento reklamační řád nezmiňuje jinak. Zakoupené startovné/vstupenky nelze vyměnit.
Změny v programu
Organizátor si vyhrazuje právo na operativní změny v programu festivalu, trasy i pravidel soutěží, včetně Setinové rally, Picnic race, Grand prix a dalších, bez udání důvodu. Tyto změny mohou být provedeny z důvodu nepředvídatelných okolností, jako je například nepříznivé počasí, technické problémy, nebo zásahy třetích osob. Účastníci budou informováni o jakýchkoli změnách prostřednictvím webové stránky "www.speedfestival.cz" nebo při vstupu na konkrétní akci.

Organizátor si rovněž vyhrazuje právo zrušit část programu z provozních nebo technických důvodů. V případě zrušení části programu nemají účastníci, kteří nemají vstupenky na tuto část, nárok na kompenzaci. Podmínky kompenzace při úplném zrušení festivalu budou stanoveny organizátorem v rámci Speed Festivalu.
Postup při reklamaci
Reklamace musí být podána bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Po skončení festivalu nelze požadovat výměnu nebo náhradu vstupenek. Reklamaci lze uplatnit na hlavní pokladně festivalu nebo prostřednictvím e-mailu na info@speedfestival.cz Při reklamaci je doporučeno předložit detailní popis vady, kontaktní údaje a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Reklamaci bude organizátor vyřizovat ihned nebo do 3 dnů v případě složitějších situací. Vyřízení reklamace proběhne do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se nedohodne delší lhůta.
Závěrečná ustanovení
Pokud účastník není spokojen s vyřízením reklamace, může se obrátit na Českou obchodní inspekci. Údaje uvedené při reklamaci budou uchovány po dobu pěti let od vyřízení reklamace.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 20. 8. 2023.